Avskrivning byggnad skatteverket

Avskrivning byggnad skatteverket

Värdeminskningsavdrag beräknas enligt en avskrivningsplan

Ett hyreshus har färdigställts 1 juli 2016 till ett anskaffningsvärde om 10 mkr. Bolagets beskattningsår är lika med kalenderår. Värdeminskningsavdrag medges med 2 procent årligen. Det första året ska avdraget proportioneras med hänsyn till att byggnaden var färdigställd först vid halvårsskiftet. Värdeminskningsavdrag medges med 100 000 kr (10 000 0000 x 0,02 x 0,5).

Avskrivning byggnad skatteverket

Störningar i telefonin

Genom lag (1990:650) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), KL, infördes begreppet näringsfastighet i inkomstslaget näringsverksamhet. I samma lag ändrades reglerna om värdeminskningsavdrag för byggnad och byggnadsinventarier. Förarbeten till lagen finns bl.a. i prop. 1989-90:110. För viss maskinell utrustning i byggnad som anskaffats före den 1 juli 1990 gäller enligt övergångsbestämmelser till denna lag äldre föreskrifter i lag (1981:295) om ändring i KL.

Avskrivning byggnad skatteverket

Begränsad tillgång

Kammarrätten ansåg att ett bolags installationer för automatisk solavskärmning och ljudabsorberande undertak skulle skrivas av som byggnadsinventarier medan installationer för ljudabsorberande väggpaneler skulle läggas till avskrivningsunderlaget för byggnaden. Domstolen ansåg också att bolaget hade rätt till räkenskapsenlig avskrivning trots att investeringarna hade klassificerats på annat sätt i räkenskaperna än vad som godtogs skattemässigt.

Avskrivning byggnad skatteverket

Kontakta bokforingstips.se

Villavagnarna utgörs av en stål- och träkonstruktion med inner- och ytterväggar. Konstruktionen vilar på ett chassi med två hjulpar och kan med hjälp av lastbil eller traktor transporteras med den dragkrok som är monterad på vagnen. Boytan uppgår till ca 35 kvm och respektive villavagn är utrustad med kök, toalett och dusch. De värms upp via elradiatorer och är anslutna till kommunalt vatten och avlopp genom kopplingar som finns under vagnarna.

Avskrivning byggnad skatteverket

Kammarrätten i Sundsvall

Skatteverket har på sin sajt Rättslig vägledning lämnat svar på frågan vilka utgifter som får dras av när uthyrning av privatägd tillgång ska beskattas i inkomstslaget kapital. Inkomster som du får på grund av att du har en tillgång ska normalt beskattas i inkomstslaget kapital. Hyr du ut till exempel en bil, en fritidsbåt eller en husvagn är hyresersättningen en skattepliktig …

Avskrivning byggnad skatteverket

Kapitel 6 – Balansräkningen

6.1. En immateriell eller materiell anläggningstillgång som tas upp i balans- räkningen ska förtecknas i en särskild förteckning. Förteckningen ska innehålla uppgifter om anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt och nyttjandeperiod i föreningen. Någon förteckning behöver inte upprättas om föreningen endast har ett fåtal anläggningstillgångar och den löpande bokföringen är organiserad så att man redan av den kan få en tillfredsställande kontroll och överblick över tillgångarna.

Avskrivning byggnad skatteverket

Behöver du en skattekonsult?

skatter.se är till för att ge idéer och för diskussioner. Alla uppgifter kan därför inte vara helt korrekta. Det kan också ha kommit lagändringar och nya rättsfall som gör att gamla uppgifter inte längre gäller. Kontrollera alltid en uppgift som Du skall använda i din affärsverksamhet!

3 Avdrag

Enligt 110 § i inkomstskattelagen anses en inkomst hänföra sig till det skatteår under vilket den har lyfts eller antecknats på den skattskyldiges konto eller under vilket den skattskyldige annars har kunnat förfoga över den. Samma bestämmelse om betalningsgrundad periodisering av inkomster gäller även anteckningsskyldiga jordbruksidkare. På periodisering av hyresinkomst som ingår i inkomst av näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i bokföringslagen (1336-1997) och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.