Avskrivning inventarier regler

Avskrivning inventarier regler

Inventarier, avskrivningsregler

Du har dock möjlighet att ändra avskrivningsbeloppet genom att ändra inställningen för avskrivningsmetod. Du kan då välja att avskrivningarna ska beräknas enligt huvudregeln eller kompletteringsregeln. Läs mer om dessa regler på Skatteverkets hemsida. Avskrivningsmetod kan ändras i programmets Årsrutiner på sidan Avskrivningar på inventarier, maskiner m m.

Avskrivning inventarier regler

Avskrivningar maskiner och inventarier

Blanketten hjälper dig att beräkna det lägsta tillåtna skattemässiga restvärdet vid räkenskapsenlig avskrivning på maskiner och inventarier samt årets maximala skattemässiga avskrivning som kan göras i bokföringen.

Avskrivning inventarier regler

Guide: Avskrivning inventarier – Hantera avskrivningar i ditt företag

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Avskrivning inventarier regler

Inköp och försäljning av inventarier

Som inventarier räknas utrustning som kan användas på olika hjälpavdelningar och vid administration och är inte sådant som används i den direkta driften. Enligt ÅRL skiljer man nämligen på inventarier, maskiner och tekniska anläggningar samt andra installationer.

Avskrivning inventarier regler

Innehållsförteckning

Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. För att avdraget ska medges ska man göra motsvarande avskrivning i räkenskaperna och avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.

Avskrivning inventarier regler

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Räkenskapsenlig- och restvärdesavskrivning får inte användas samtidigt. En metod ska väljas för samtliga inventarier i verksamheten. Om man väljer räkenskapsenlig avskrivning kan man dock välja mellan huvudregeln och kompletteringsregeln för olika slags inventarier.

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande samt förvärvad goodwill. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete måste föra om samma belopp som aktiverats från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter (bundet eget kapital).

Vi fortsätter vår deklarationsskola för företagare med information och tips om hur du sköter avskrivningar. Artikeln tar bland annat upp maskiner, inventarier och byggnader. Hur ska du göra avskrivningarna och vad säger lagen? Viktig läsning för ditt företag, och inte minst något att ha i åtanke för dig som planerar att starta eget.

När tillgångar köps in i en näringsverksamhet kan de antingen vara anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är sådana tillgångar som har införskaffats i syfte att användas eller innehas i näringsverksamheten. Det är således bland annat sådana tillgångar som ska användas för att tillverka varor eller tjänster, men även fastigheter och liknande bestående egendo är anläggningstillgångar. Med omsättningstillgångar menas sådant som ska omsättas i verksamheten, d.v.s. råvarorna och produkterna som ska ge inkomster i näringsverksamheten.

För att förstå många skatterättsliga bestämmelser, särskilt de som gäller näringsverksamhet, är det viktigt att känna till några grundläggande regler och principer som gäller redovisning. Inte minst är detta viktigt för att förstå och korrekt kunna tillämpa reglerna om avskrivningar. Här kommer därför först själva begreppet avskrivning att förklaras, tillsammans med grundläggande bokföringstermer, varefter reglerna för de vanligaste avskrivningsobjekten, inventarier, kommer att gås igenom.