Avskrivning juridik

Avskrivning juridik

Även om det görs en avskrivning av ett tillsynsärende, kan det fortfarande vara aktuellt att anmäla överträdelsen som misstänkt brott till polisen. Så är det till exempel när överträdelsen åtgärdas frivilligt av den berörda. Sedan är det upp till polis och åklagare att avgöra om överträdelsen är så allvarlig att det kan vara fråga om brott.

Avskrivning juridik

För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får kollegor och domstolar som varit i kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om personens lämplighet. Personen måste också genomgå advokatexamen, en sex dagar lång utbildning som avslutas med muntlig tentamen. Alla blir inte antagna och dessutom kan man bli utesluten om man beter sig oetiskt.

Avskrivning juridik

Ställ din juridiska fråga

Hej! Min dotter har fått ett krav från Trafikförsäkringföreningen på obetalda trafikförsäkringspremier och nu vill jag försöka få dessa avskrivna. Bakgrunden till detta är att hennes mor skrev över sin på henne då hon och hennes dåvarande sambo hade svårt ekonomisk och riskerade utmätning. Detta skedde då dottern var omyndig. Hur ska jag bära mig åt för att få kravet avskrivet? Det skedde för ca 17 år sedan.

Avskrivning juridik

Ställ din juridiska fråga

Jag förstår att det, utifrån vad du berättar, kan kännas lite konstigt att CSN yrkar på avslag, men det säger egentligen ingenting om deras inställning till dina nya uppgifter. När du överklagar deras beslut blir de automatiskt din motpart i domstolen, och det är deras ”uppgift” att yrka på avslag. Det är dock domstolen som prövar ditt ärende.

Avskrivning juridik

Ställ din juridiska fråga

Din fråga gäller om du har möjlighet att få ditt studielån avskrivet på grund av sjukdom under studietiden. Regler för avskrivning av studielån finns i studiestödslagen (SSL). Inledningsvis kommer jag gå igenom de regler om avskrivning som är relevanta i ditt falloch därefter tillämpa dem på din situation.

Avskrivning juridik

Innan tingsrätten fattar beslutet om att avskriva konkursen ska i normalfallet gäldenären ha beedigat bouppteckningen, d.v.s. gått ed på att det som står där är riktigt, och att konkursförvaltaren har lämnat in sin förvaltarberättelse. Har tingsrätten tidigare beslutat om bevakningsförfarande får inte konkursen avskrivas förrän efter bevakningstidens utgång.

Avskrivning juridik

Taggar

Sambolagen stiftades år 1987 med syftet att skydda den ekonomiskt svagare parten av två sambos om parterna väljer att separera. Sambolagen är tillämplig för alla samboförhållanden som innebär att paret bor i en gemensam bostad. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par. Om du bor med en kompis är det inte sambolagen som gäller.

Avskrivning juridik

Bøyelsen av avskrivning som substantiv

Det finns olika metoder att göra avskrivningar på och målet är att metoden skall spegla hur tillgången förslits. Inom kommun- och vatten och avloppssektorn är linjär avskrivning den helt dominerande metoden, men fler metoder kan förekomma (se skriften Avskrivningar). Linjär avskrivning innebär att tillgången i nominella termer skrivs av med lika stora belopp varje år.