Avskrivning under plan bokforing


Bokföra avskrivningar och värdeminskningar (bokföring med exempel)

Som inventarier räknas utrustning som kan användas på olika hjälpavdelningar och vid administration och är inte sådant som används i den direkta driften. Enligt ÅRL skiljer man nämligen på inventarier, maskiner och tekniska anläggningar samt andra installationer.

Avskrivning under plan bokforing

Avskrivningar i företaget

Vi fortsätter vår deklarationsskola för företagare med information och tips om hur du sköter avskrivningar. Artikeln tar bland annat upp maskiner, inventarier och byggnader. Hur ska du göra avskrivningarna och vad säger lagen? Viktig läsning för ditt företag, och inte minst något att ha i åtanke för dig som planerar att starta eget.

Avskrivning under plan bokforing

Innehållsförteckning

Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. För att avdraget ska medges ska man göra motsvarande avskrivning i räkenskaperna och avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.

Avskrivning under plan bokforing

Avskrivning

I Fortnox Anläggningsregister får du en smidig överblick över ditt företags tillgångar, inventarier, garantisedlar och avskrivningar via det tydliga registret. Dessutom överförs avskrivningarna automatiskt till din dagliga bokföring. För samtliga transaktioner skapas automatiskt verifikat i Fortnox Bokföring och du kan koppla bilder och dokument till tillgången, exempelvis en foto eller en garantisedel. Om det är olika personer som sköter inköp och bokföring kan man enkelt dela på arbetet genom att ge olika behörigheter. Ett enkelt sätt att hålla ordning redan från början.

Avskrivning under plan bokforing

BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar

Ett företag uppför en s k sammansatt maskinanläggning. Den består av olika maskindelar som monteras samman t ex i en produktionslinje. Maskinanläggningen är inte helt färdigställd vid räkenskapsårets utgång. Den fråga som har ställts är om maskindelarna var för sig utgör skilda inventarier eller om den integrerade helheten utgör ett inventarium. Fråga är vidare hur den på balansdagen inte helt färdigställda maskinanläggningen ska redovisas i balansräkningen och när avskrivningarna ska påbörjas.

Avskrivning under plan bokforing

Avdragsgilla utgifter

Avskrivningar, linjär avskrivning
Uträknas på basen av det ursprungliga anskaffningspriset (inkl. installation, transport etc.), varvid utgiften för anskaffningen fördelas jämnt över hela den ekonomiska driftstiden. Tiderna för de linjära avskrivningarna kunde vara

Antal medlemmar:

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

Om det för att en juridisk person enligt 1 mom. 1 punkten ska ha rättsförmåga krävs att denna är införd i handelsregistret eller något annat register, är den juridiska personen bokföringsskyldig också för sin verksamhet före registreringen.

Vi kommer prata mycket ekonomi och årsredovisning på Styrelsetips, och vi börjar med den mest intressanta posten i bokslutet – avskrivningarna.  För att förstå en bostadsrättsförenings ekonomi måste man förstå avskrivningarnas roll i föreningens kassaflöde.

Efter att du har skapat de avskrivningsregler som behövs måste du koppla en eller flera avskrivningsregler till varje anläggningstillgång. En avskrivningsregel som tilldelats en anläggningstillgång kallas för anläggningstillgångens avskrivningsregel. Därefter kallas fönstret för tilldelade avskrivningsregler Avskrivningsregler för anl.tillg..