Avskrivningar resultatrakning exempel

Avskrivningar resultatrakning exempel

Exempel 1 – Årsredovisning med räkenskapsår som inleds före 2016-01-01

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag och för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01.

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar (bokföring med exempel)

Ett företag köper en fastighet för 1 000 000 kr (inklusive lagfartskostnad). 200 000 kr erläggs kontant och 800 000 kr finansieras med ett banklån. Taxeringsvärdet uppgår till 600 000 kr varav 150 000 kr avser mark.

Avskrivningar resultatrakning exempel

Exempel till Kapitel 18 – Noter

Ett företag har i samband med bokslutet gjort en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar på totalt 5 000 000 kr. Därutöver har avsättning gjorts med 2 000 000 kr avseende en pågående rättstvist.

Avskrivningsmetoder

En resultaträkning visar företagets resultat under en viss period. Det vill säga, resultaträkningen visar periodens intäkter minus samtliga kostnader. Rapporten är en intressant vägvisare eftersom den visar hur resultatet har uppkommit, genom specifikationen av intäkter och kostnader. I det dagliga arbetet är nog resultaträkningen den mest använda rapporten, eftersom den visar hur företaget går just nu.

Avskrivningar resultatrakning exempel

Så gör ni rätt avskrivningar i årsredovisningen

Vad är det som hindrar att man i årsredovisningen gör en separat kalkyl över avskrivningarna på byggnadernas ursprungliga värde, och räknar med att medlemmarnas ursprungliga insats förlorar i värde i samma takt. Dvs efter 100 år skulle det ursprungliga kapitalet vara förbrukat och byggnaderna vara helt avskrivna. Ingen del av årsavgiften skulle behöva användas för dessa avskrivningar.

Innehållsförteckning

Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. För att avdraget ska medges ska man göra motsvarande avskrivning i räkenskaperna och avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.

Nedskrivning innebär att bolaget minskar det bokförda värdet på en anläggningstillgång eller omsättningstillgång, genom att helt eller delvis skriva bort värdet från balansräkningen och redovisa det som en kostnad i resultaträkningen.

Intäkt är detsamma som inkomst över tid. Föreningens eventuella intäkter ska redovisas och bör fördelas efter typ. De exakta intäkterna beror på föreningens verksamhet, men det kan exempelvis vara intäkter från:

Inköp av fastighet

För att redovisa rätt olika affärshändelser som berör fastigheterna måste man dela in sina förmögenhetstillgångar i fast egendom (mark, byggnader, byggnadstillbehör, m.m.) och lös egendom (allt annat som inte är fast egendom), då rättsreglerna skiljer sig för de olika typerna av egendom.

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En resultaträkning ska visa de intäkter och kostnader som inträffat under en viss period samt det uppkomna resultatet. För att resultatet ska bli rättvisande krävs att det sker periodiseringar av inkomster och utgifter, vilket innebär att de förs till den period som motsvarar dess prestationer (inkomster) respektive förbrukning (utgifter). Periodiserade inkomster och utgifter ger periodens intäkter och kostnader. Inom universitetet avslutas resultaträkningen varje månad för att resultatet ska kunna avläsas.