Firmabil kjore privat

Firmabil kjore privat

Hvordan beregne den skattepliktige fordelen?

“Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell inkl. merverdiavgift og vrakpant, ekskl. frakt- og registreringsomkostninger, levert importsted på tidspunktet for førstegangsregistrering hos Statens vegvesens trafikkstasjon.“

Firmabil kjore privat

Dersom kjøring i virksomheten utgjør 40 000 km eller mer settes grunnlaget til 75 % av beregnet listepris. Denne bestemmelsen kan ikke kombineres med verdsettelsesrabatten for elbiler. Selv om yrkeskjøring med elbil overstiger 40 000 km i inntektsåret, skal altså beregningsgrunnlaget for elbil settes til 50 % av listeprisen.

Firmabil kjore privat

Ble elektronisk kjørebok egentlig påbudt i 2016? Her er svaret (og det er ikke helt enkelt)

Lover og regler for kjøring av bil i jobben kan være kompliserte og uoversiktelige og det ble ikke noe enklere når Statsbudsjettet varslet nye endringer fra 1-1 2016. Hensikten var nok å forenkle noe, men tolkningen av dem er ulike og det skaper forvirring – spesielt når det gjelder om elektronisk kjørebok er påbudt eller ei.

Firmabil kjore privat

Firmabil – skatt og avgift

1. Innledning Ansattes bruk av arbeidsgivers bil har vært et gjennomgående tema for skattekontorets kontroll de siste årene. Mangelfull dokumentasjon av bruken av firmabil har resultert i store inntektstillegg, etterberegning av arbeidsgiveravgift samt korrigering av feilført merverdiavgift.

Firmabil kjore privat

Er ansatte bundet av arbeidsgivers metode?

Basert på erfaringstall fra en av leverandørene av elektroniske kjørebøker, så viser de fleste ikke benytter sjablongregelen siden det blir for kostbart. Det er bare i de tilfellene hvor man kjører veldig mye privat at sjablongregelen vil være et fornuftig alternativ. Hvis vi har en varebil klasse 2 med listepris på 300.000 så vil dette i 2016 gi en skattepliktig fordel på 45.000 etter sjablongregelen, og man må da kjøre mer enn 13.235 km privat for at det skal lønne seg med sjablongregelen.

Firmabil kjore privat

Arbeidsgivers bil har flere brukere

Privat bruk av arbeidsgivers bil er skattepliktig for de ansatte etter sjablonreglene for fri bil. Dersom flere ansatte bruker samme bil, må den skattepliktige fordelen fordeles forholdsmessig etter den enkeltes disponering. Bruker de ansatte bilen omtrent like mye privat, vil dermed den skattepliktige fordelen pr. ansatt være den totale fordelen etter sjablonen delt på 5. I slike tilfeller hvor flere har tilgang til å bruke bilen privat, vil det normalt ikke godtas at bilen har stått udisponert av alle brukere samtidig deler av året.

Firmabil kjore privat

Dette må du vite om de nye skattereglene for bruk av bil i arbeid

Vilkåret for å benytte seg av de nye reglene er at den ansatte har et tjenstlig behov for en varebil klasse 2, eller en lastebil. For eksempel vil en snekker ha et tjenstlig behov for en varebil klasse 2 for å utføre sitt daglige arbeid, mens ansatte i administrasjonen ofte ikke vil ha et slikt behov.

Firmabil kjore privat

Anbefalt

Seniorrådgiver Marie Viken i retts- og revisjonsavdelingen i Skatteetaten opplyser om at en person som er skattemessig bosatt i Norge, og har firmabil i tilknytning til virksomhet som drives i utlandet, vil være skattepliktig i Norge for fordel ved privat bruk av bilen. Forutsetningen er at Norge ikke har fraskrevet seg beskatningsretten i henhold til en skatteavtale med oppholdslandet.