Nye regler firmabil 2014

Nye regler firmabil 2014

De nye firmabilreglene

I 2016 kom nye regler for beskatning av privatkjøring med arbeidsgivers varebil kl. 2 eller lette lastebiler. De nye (og gamle) reglene er beskrevet nedenfor. Som alltid når regler endres, kanskje for å avklare tidligere uklarheter, oppstår nye spørsmål. Så også i dette tilfellet. For eksempel:

Nye regler firmabil 2014

Om Skatteetaten

Disse får et lavere påslag ved bruk av sjablongmetoden. Dette gjøres ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, men ikke høyere enn 150.000 kroner. Hvis bilens listepris er 400.000 kroner ville altså ikke bilen få hele reduksjonen på 200.000 kroner, men trekke fra 150.000 kroner. Hvis det er el-bil, vil den følge de vanlige reglene for el-bil.

Nye regler firmabil 2014

Er ansatte bundet av arbeidsgivers metode?

Basert på erfaringstall fra en av leverandørene av elektroniske kjørebøker, så viser de fleste ikke benytter sjablongregelen siden det blir for kostbart. Det er bare i de tilfellene hvor man kjører veldig mye privat at sjablongregelen vil være et fornuftig alternativ. Hvis vi har en varebil klasse 2 med listepris på 300.000 så vil dette i 2016 gi en skattepliktig fordel på 45.000 etter sjablongregelen, og man må da kjøre mer enn 13.235 km privat for at det skal lønne seg med sjablongregelen.

Nye regler firmabil 2014

Regnskap Norge

For det første stilles det klare krav til hvilke biler som omfattes av reglene. Det gjelder varebiler klasse 2 og lette lastebiler slik disse er definert i forskrift om engangsavgift. I tillegg stilles det krav om at det er «tjenstlig behov» (typisk håndverkere o.l.) for denne typen bil. Dette er et skjønnsmessig vilkår som i praksis kan være utfordrende å forholde seg til, men Finansdepartementet har gitt uttrykk for at vilkåret ikke skal tolkes strengt.

Nye regler firmabil 2014

Nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016

All privat bruk kan innberettes månedlig som lønn etter en fast km-sats. Det forutsettes at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Skattemyndighetene legger ingen begrensninger på kjørt distanse og stiller ingen øvrige krav til sjåføren eller kjøretøyet annet enn å dokumentere all kjøring med elektronisk kjørebok. Privat kjøring skal trekkes ut og innberettes som lønn månedlig jmf A-ordningen. Det stilles krav til elektronisk kjørebok i bilen. Dette er en ordning som vil lønne seg for de med et moderat bruk av yrkesbilen.

Nye skatteregler for de med yrkesbil i 2016

De nye reglene som trer i kraft på fredag vil også gjøre hverdagen langt enklere for arbeidstakere som i dag disponerer en yrkesbil som er registret som varebil klasse 2 og at man har det som kalles et tjenstlig behov for å bruke bilen. (Se § 2-3 i forskrift om engangsavgift for motorvogner)

Nye regler varebil – redusert beskatning fra 1.1.2016?

Beskatning skjer på bakgrunn av faktiske kjørte kilometer privat. Det er krav om elektronisk kjørebok for å dokumentere yrkeskjøringen. Privat bruk blir da samlet kjøring fratrukket dokumentert yrkeskjøring. Privatkjørte kilometer multipliseres med sats på 3,40 som gjelder for 2016.

Nye regler firmabil 2014

Hovedmeny

Regelendringen gjelder kun for yrkesbiler, og skattepliktig fordel for “ordinære firmabiler” skal fortsatt skal følge sjablonreglene for firmabil. Vi skal nedenfor se nærmere på de to alternativene for beskatning av yrkesbiler. Et annet spørsmål er om de kompliserte reglene rundt beskatning av yrkesbiler da er historie? Det korte svaret er nei. Vi ser også nærmere på det nedenfor.